शLु लाNबरधरं 1वQणं ुशGशवणR चतभु जुT म ्। 

UसEनवदनं Vयायेत्सव1TवWनोपशाEतये॥

 

2x óm 

šuklámbaradharam višnuṃ šašivarnaṃ čaturbhudžam ।

prasannavadanaṃ dhjájét sarvavighnópašántajé ॥ 

 

ÓM. K odstranění všech překážek medituj na Višnua oděného v bílou látku, [s pokožkou] barvy měsíce, čtyřrukého, s jasným výrazem ve tváři.

Překlad: Medituji o Pánu Višnuovi oděném v bílých šatech, zářícím jako měsíc, se čtyřmi pažemi a s tváří  příjemnou na pohled. Nechť odstraní všechny překážky v mém životě a dá mi klid mysli.

Popis: Vzývání Višnua, všudypřítomného Nadvědomí. Úvodní sloka z proslulé litanie Višnu sahasránáma (1000 jmen Višnua).

Význam: Přináší radost z činnosti, osvobozuje mysl.