Léčivá mantra života

Léčivá mantra života

ॐ }यNबकं यजामहे सगु िEधं पिु :टवधनT म ्। उवाTYकGमव बEधनाEम(ृ योम[ुT ीय माऽमतृ ात ्॥17 óm trjambakaṃ jadžámahé sugandhim puštivardhanam । urvárukamiva bandhanán-mrtjórmukšíja má’mrtát ॥ Překlad: ÓM. Chraň mě tříoký (pane Šivo), který krásně voníš a vyživuješ...